IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Certificate and Diploma Courses

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Undergraduate Courses

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Education Courses

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Masters Courses 

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Postgraduate and PhD Courses

IUM Namibia Fees Structure 2021 – 2022 for Short Courses

See also  Namibia Business School Postgraduate Application Fee